Make your own free website on Tripod.com

อักษร ภาษาญี่ปุ่น จะเขียนด้วยตัวอักษร 3 ชนิดได้แก่

1. คันจิ (KANJI) คือตัวอักษรจีนซึ่งญี่ปุ่นรับเข้ามาใช้โดยปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม เป็นอักษรที่มีความหมายในตัวเอง

2. ฮิรางานะ (HIRAGANA) คือ อักษรที่ญี่ปุ่นประดิษฐ์ขึ้นเองโดยการนำคันจิมาเขียนให้ง่ายขึ้น ใช้เขียนคำศัพท์ทั่วไป

3. คาตากานะ (KATAKANA) คือ อักษรที่ญี่ปุ่นประดิษฐ์ขึ้นเองโดยดัดแปลงเอามาจากส่วนใดส่วนหนึ่ง ของอักษรคันจิ ใช้เขียนทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

โดยในที่นี้ ขวัญใจจะใช้ ตัวอักษร โรมัน (ROOMAJI) ซึ่งก็คือ อักษรภาษาอังกฤษที่ใช้เขียนแทนเสียง ในภาษาญี่ปุ่นเพื่อให้ง่ายแก่การจดจำสำหรับพื่อน ๆ ที่เพิ่งเริ่มต้น

วิธีการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น
1. เสียงอักษรพื้นฐาน แบ่งออกเป็น 10 วรรค วรรคละ 5 ตัว กับเศษอีก 1 ตัว แต่เลิกใช้ไปแล้ว 5 ตัว เหลือ 46 ตัว ดังตารางนี้

a i u e o
ka ki ku ke ko
sa si su se so
ta chi tsu te to
na ni nu ne no
ha hi fu he ho
ma mi mu me mo
ya (i) yu (e) yo
ra (i) ru re ro
wa (i) (u) (e) o
n ? ? ? ?

2. เสียงขุ่น และ เสียงกึ่งขุ่น จะมีฐานเสียงใกล้เคียงกับเสียงพื้นฐานดังนี้

ตารางเสียงขุ่นและเสียงกึ่งขุ่น

มีฐานเสียงใกล้กับวรรค

เสียงขุ่น ga gi gu ge go ka
? za ji zu ze zo sa
? da ji zu de do ta
? ba bi bu be bo ha
เสียงกึ่งขุ่น pa pi pu pe po ha

3. เสียงควบ คือเสียงที่เกิดจากเสียงในช่องที่ 2 สระ i ของเสียงพื้นฐาน เสียงขุ่น และเสียงกึ่งขุ่น ได้แก่ ki gi shi ji chi ni hi bi pi mi ri ผสมกับเสียง ya yu yo แล้วออกเสียงควบเป็นพยางค์เดียวกัน ดังตารางนี้

ki + ya = kya ki + yu = kyu ki + yo = kyo
gi + ya = gya gi + yu = gyu gi + yo = gyo
shi + ya = sha shi + yu = shu shi + yo = sho
ji + ya = ja ji + yu = ju ji + yo = jo
chi + ya = cha chi + yu = chu chi + yo = cho
ni + ya = nya ni + yu = nyu ni + yo = nyo
hi + ya = hya hi + yu = hyu hi + yo = hyo
bi + ya = bya bi + yu = byu bi + yo = byo
pi + ya = pya pi + yu = pyu pi + yo = pyo
mi + ya = mya mi + yu = myu mi + yo = myo
ri + ya = rya ri + yu = ryu ri + yo = ryo

ตัวสะกด -n ออกเสียงได้ 3 อย่างตามชนิดของเสียงที่ตามมาข้างหลัง โดยในการออกเสียงให้ทิ้งช่วงเวลา ไว้ประมาณ 1 จังหวะ เช่น

- ออกเสียงเป็น ม เมื่อ ตามด้วยเสียงที่หุบปากคือ m,p,b
- ออกเสียงเป็น น เมื่อ ตามด้วยเสียงที่หุบปากคือ n,t,d,j,s
- ออกเสียงเป็น ง เมื่อ ตามด้วยเสียงที่หุบปากคือ k,g,h,y,w หรือ เสียงสระ


กลับไปยังหน้าสารบัญ บทที่ 1 [บทที่ 2] [บทที่ 3] [บทที่ 4] [บทที่ 5]